KBS World Radio

BÀI 13. Tại bưu điện

 • 우체국[uchhêguc]bưu điện
 • 우편[uphyơn]dịch vụ bưu điện
 • 편지[phyơnchi]lá thư
 • 우표[uphyô]tem
 • 소포[sôphô]bưu phẩm
 • 내용물[neyôngmul]đồ vật bên trong
 • 등기[tưngghi]thư bảo đảm
 • 우편함[uphyơn-ham]hòm thư
 • 국제 특급 우편[kucch’ê thưk’ưbuphyơn]dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
 • 봉투[pôngthu]phong bì
 • 항공우편[hanggông-uphyơn]gửi đường hàng không
 • 일반우편[ilbanuphyơn]gửi bình thường
 • 빠른우편[p’arưnuphyơn]gửi nhanh
 • 규격봉투[kyugyơcp’ôngthhu]phong bì kích cỡ theo quy định
 • 영수증[yơngsu-chưng]hoá đơn
 • (시간이) 걸리다[(sigani) kơlliđa]mất (thời gian)
 • (상자에) 넣다[(sangcha-ê) nơtha]cho vào (hộp)
 • 부치다/보내다[puchhiđa/pô-neđa]gửi
 • 우편번호[uphyơnbơn-hô]mã bưu cục, số hòm thư
 • 택배[thecp’e]dịch vụ chuyển tận nhà