KBS World Radio

BÀI 14. Tại siêu thị lớn

 • 백화점[pekhoa-chơm]cửa hàng bách hóa/siêu thị lớn
 • 점원[chơmuơn]người bán hàng
 • 손님[sônnim]khách hàng
 • 탈의실[tharisil]phòng thay đồ
 • 매장[me-chang]gian hàng
 • 현금[hyơn-gưm]tiền mặt
 • 사다[sađa]mua
 • 팔다[phalđa]bán
 • 세일하다[sêilhađa]bán hạ giá
 • 고르다[kôrưđa]chọn
 • 결제하다[kyơlch’êhađa]thanh toán
 • 품목[phummôc]mặt hàng
 • 디자인[ti-chain]thiết kế
 • 신상품[sinsangphum]sản phẩm mới
 • 재고품[chegôphum]hàng trong kho
 • 입다[ipt’a]mặc
 • 마음에 들다[maưmê tưlđa]vừa ý (lòng)
 • 비슷하다[pisưthađa]giống
 • 할인하다[harin-hađa]giảm giá
 • 교환하다[kyôhoan-hađa]đổi lại
 • 환불하다[hoanbulhađa]trả lại tiền
 • 취소하다[chhuysôhađa]hủy, bỏ