KBS World Radio

BÀI 7. Trên đường phố

 • 어디[ơđi]đâu (từ hỏi địa điểm)
 • 가다[kađa]đi
 • 똑바로[t’ôcp’arô]thẳng
 • 오른쪽[ôrưnch’ôc]bên phải
 • 왼쪽[uênch’ôc]bên trái
 • [ap]trước
 • [tuy]sau
 • 건너편[kơnnơphyơn]đối diện
 • 이쪽[ich’ôc]lối này
 • 저쪽[chơch’ôc]lối kia
 • 여기[yơghi]đây
 • 저기[chơghi]kia
 • 택시정류장[thecs’i-chơngnyu-chang]bến xe tắc xi
 • 지하철 역[chihachhơ’llyơc]ga tàu điện ngầm
 • 지하도[chihađô]đường hầm
 • 건너다[kơnnơđa]đi qua
 • 걷다[kơt’a]đi bộ
 • 돌다[tôlđa]vòng / rẽ
 • 돌아가다[tôrakađa]quay lại
 • 두 번째[tu pơnch’e]thứ 2