Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ba chị em dũng cảm (14) 꿈도 꾸지 마요

2024-02-05

Mẫu câu trong tuần 
꿈도 꾸지 마요 (Đừng có mà mơ mộng nữa)
[kkum-do kku-ji ma-yo]

Phân tích 
Câu ở dạng thân mật kính trọng dùng khi khuyên đối phương đừng mong muốn một việc gì đó không thể thực hiện được.

                   giấc mơ, ước mơ, điều mơ tưởng
-                  cũng, cả
꾸다                mơ mộng
- 말다       đừng
-아요            đuôi câu thân mật kính trọng

(giấc mơ, ước mơ, điều mơ tưởng) + - (cũng, cả) + 꾸다 (mơ mộng) + - 말다 (đừng) + -아요 (đuôi câu thân mật kính trọng) = 꿈도 꾸지 마요 (Đừng có mà mơ mộng nữa)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của câu "Đừng có mà mơ mộng nữa"
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
꿈도 꾸지 마
(kkum-do kku-ji ma)
Thân mật kính trọng
꿈도 꾸지 마요
(kkum-do kku-ji ma-yo)

Lựa chọn của ban biên tập