Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Ba chị em dũng cảm (13) 면목 없습니다

2024-01-29

Mẫu câu trong tuần 
면목 없습니다 (Không còn mặt mũi nào nữa)
[myeon-mok eop-seum-ni-da]

Phân tích 
Câu dùng ở dạng kính trọng để thể hiện sự xấu hổ và hối lỗi của mình khi làm phiền ai đó.

                   mặt (trong âm Hán là “diện”)
                   mắt (trong âm Hán là “mục”) 
면목                diện mạo, thể diện
없다                không có
-습니다        đuôi câu kính trọng

면목 (diện mạo, thể diện) + 없다 (không có) + -습니다 (đuôi câu kính trọng) = 면목 없습니다 (Không còn mặt mũi nào nữa)

Cách diễn đạt
* Các dạng kính ngữ của câu "Không còn mặt mũi nào nữa"
Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không
면목 없어
(myeon-mok eop-seo)
Thân mật kính trọng
면목 없습니다
(myeon-mok eop-seum-ni-da)

Lựa chọn của ban biên tập