KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 27. Sở thích

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 취미 [chwimi]sở thích
 • [mwo]gì / cái gì
 • ~예요? [~yeyo?]
 • 뭐예요? [mwoyeyo?]là gì?
 • 취미가 뭐예요? [Chwimiga mwoyeyo?]Sở thích của bạn là gì?
 • 아니요 [Aniyo]Không
 • [an]không
 • 아니요, 안 좋아해요. [Aniyo, an joahaeyo]Không, tôi không thích.
 • 싫어해요 [sireohaeyo]ghét
 • 아니요, 싫어해요. [Aniyo, sireohaeyo]Không, tôi không thích.
 • [je]của tôi
 • 아내 [anae]vợ
 • 취미 [chwimi]sở thích
 • ~가 [~ga]yếu tố ngữ pháp biểu hiện chủ ngữ trong câu
 • 영화 [yeong-hwa]phim
 • 감상 [gamsang]thưởng thức
 • ~이에요 [~ieyo]
 • 음악 [eumak]âm nhạc
 • 제 취미는 음악 감상이에요. [Je chwimineun eumak gamsang-ieyo]Sở thích của tôi là nghe nhạc.
 • 그림 그리기 [geurim geurigi]vẽ tranh
 • 제 취미는 그림 그리기예요. [Je chwimineun geurim geurigi-yeyo]Sở thích của tôi là vẽ tranh.
 • 영화 [yeong-hwa]phim
 • ~를 [~reul]yếu tố ngữ pháp bổ nghĩa cho danh từ
 • 자주 [jaju]thường/thường xuyên
 • 보세요? [boseyo?]có xem không?
 • 네, 저는 영화를 자주 봐요. [Ne, jeoneun yeong-hwareul jaju bwayo]Có, tôi thường xuyên xem phim.
 • 가끔 [gakkeum]thỉnh thoảng
 • 저는 영화를 가끔 봐요. [Jeoneun yeong-hwareul gakkeum bwayo]Tôi thỉnh thoảng xem phim.
 • 저는 영화를 거의 안 봐요. [Jeoneun yeong-hwareul geo-ui an bwayo]Tôi không bao giờ xem phim.
 • 아주 [aju]rất
 • 재미있었어요 [jaemi-isseosseoyo]thú vị / hay
 • 재미있어요 [jaemi-isseoyo]hay / thú vị
 • 재미없어요./재미없었어요. [jaemi-eopsseoyo/jaemi-eopsseosseoyo]không hay.
 • 그저 그래요./그저 그랬어요. [geujeo geuraeyo/geujeo geuraesseoyo]cũng bình thường.
 • 친구 [chin-gu]bạn
 • ~라는 [~raneun]tên là/mang tên/có tên
 • ‘친구’라는 한국 영화 [chin-guraneun han-guk yeong-hwa]bộ phim Hàn Quốc có tên ‘Những người bạn’
 • ~를 [~reul]yếu tố ngữ pháp bổ nghĩa cho cả cụm danh từ này
 • 봤어요 [bwasseoyo]đã xem
 • ‘유리구두’라는 한국 드라마를 봤어요. [Yuriguduraneun Han-guk deuramareul bwasseoyo]Tôi đã xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc ‘Giày thủy tinh’.
 • 한국 드라마 [Han-guk deurama]phim truyền hình Hàn Quốc
 • 유리구두 [yurigudu]giày thủy tinh
 • ‘시클로’라는 베트남 영화를 봤어요. [Sikeulloraneun beteunam yeong-hwareul bwasseoyo]Tôi đã xem bộ phim Việt Nam ‘Xích lô’.
 • 무슨 [museun]
 • 영화를 [yeong-hwareul]phim
 • 보셨어요 [bosyeosseoyo]đã xem
 • 액션 영화 [aekssyeon yeong-hwa]phim hành động
 • 공포 영화 [gongpo yeong-hwa]phim kinh dị
 • 애니메이션 [aenimeisyeon]phim hoạt hình
 • 멜로 영화 [mello yeong-hwa]phim tâm lý / phim tình cảm
 • 코미디 영화 [komidi yeong-hwa]bộ phim hài
 • 아니요 [aniyo]không
 • 이번 주말 [ibeon jumal]cuối tuần vừa rồi
 • ~에 [~e]vào
 • ~는 [~neun]yếu tố ngữ pháp mang ý nghĩa nhấn mạnh
 • 아내 [anae]vợ
 • ~와 [~wa]với
 • 영화 [yeonghwa]phim
 • ~를 [~reul]yếu tố ngữ pháp bổ trợ cho danh từ đứng trước nó
 • 봤어요 [bwasseoyo]đã xem
 • 이번 [ibeon]lần vừa rồi / lần sắp tới
 • 주말 [jumal]cuối tuần
 • ~에 [~e]vào(yếu tố ngữ pháp chỉ thời gian)
 • ~도 [~do]cũng
 • 이번 주말에도 [ibeon jumaredo]cuối tuần vừa rồi
 • [san]núi
 • ~에 [~e]yếu tố ngữ pháp chỉ điểm đến
 • 가셨어요? [gasyeosseoyo?]đã đi leo núi à
 • 특히 [teuki]đặc biệt
 • 가을 [ga-eul]mùa thu
 • 단풍 [danpung]hiện tượng lá đổi màu vào mùa thu/những chiếc lá đổi màu đó
 • ~이 [~i]yếu tố ngữ pháp nêu rõ từ đứng trước nó là chủ ngữ trong câu
 • 아름다워요 [areumdawoyo]đẹp
 • 단풍놀이 [danpungnori]Đi ngắm cảnh lá đổi màu.
 • 지리산 [Jirisan]núi Jiri
 • ~이 [~i]yếu tố ngữ pháp nêu rõ danh từ đứng trước nó là chủ ngữ trong câu
 • 제일/가장 [jeil/gajang]nhất
 • 좋았어요 [joasseoyo]thích
 • 판시팡 산이 제일 높아요. [Panssipang sani jeil nopayo]Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất.
 • 한라산이 제일 높아요. [Hallasani jeil nopayo]Ngọn núi Halla cao nhất.
 • 어느 [eoneu]nào
 • [san]núi
 • ~이 [~i]từ bổ trợ để nêu rõ “san”
 • 가장 [gajang]nhất (được dùng trong mẫu câu so sánh tuyệt đối)
 • 좋았어요 [joasseoyo]tốt / thích
 • 높아요 [nopayo]cao
 • 가장 높아요 [gajang nopayo]cao nhất
 • 한국에서 어느 산이 가장 높아요? [Han-gugeseo eoneu sani gajang nopayo?]Ngọn núi nào cao nhất ở Hàn Quốc?
 • 베트남에서 어느 산이 가장 높아요? [Beteunameseo eoneu sani gajang nopayo?]Ngọn núi nào cao nhất ở Việt Nam?
 • 한국에 있는 [han-guge inneun]ở Hàn Quốc
 • [san]núi
 • 거의 [geo-ui]hầu hết
 • [da]tất cả
 • 가 봤어요 [ga bwasseoyo]đã từng đi
 • 아주 [aju]rất
 • 좋아해요 [joahaeyo]thích
 • ~도 [~do]cũng
 • 등산을 좋아해요? [deungsaneul joahaseyo?]có thích leo núi không?
 • 등산 [deungsan]leo núi
 • ~을 [~eul]yếu tố ngữ pháp bổ nghĩa cho danh từ trong câu
 • 좋아하세요? [joahaseyo?]có thích không?
 • 좋아해? [joahae?]có thích không?
 • 음악 [eumak]âm nhạc
 • 음악을 좋아하세요? [Eumageul joahaseyo?]Bạn có thích nghe nhạc không?
 • 김치를 좋아하세요? [Kimchireul joahaseyo?]Bạn có thích kim chi không?
 • 베트남 쌀국수 [Beteunam ssalgukssu]phở Việt Nam
 • 베트남 쌀국수를 좋아하세요? [Beteunam ssalgukssureul joahaseyo?]Bạn có thích phở Việt Nam không?
 • 친구 [chin-gu]bạn
 • ~랑 [~rang]và/với
 • 북한산 [bukansan]núi Bukan
 • ~에 [~e]đến/tới
 • 갔었어요 [gasseosseoyo]đã đi
 • 주말 [jumal]cuối tuần
 • [jal]tốt/hay
 • 보내셨어요 [bonaesyeosseoyo]trải qua một khoảng thời gian nào đó
 • 지내셨어요?/쉬셨어요? [jinaesyeosseoyo?/swisyeosseoyo?]trải qua một khoảng thời gian nào đó / nghỉ
 • 주말 잘 지내셨어요?/주말 잘 쉬셨어요? [Jumal jal jinaesyeosseoyo?/Jumal jal swisyeosseoyo?]Anh nghỉ cuối tuần vui vẻ chứ?
 • 네, 제 아내 취미가 영화 감상이에요.

  [Ne, je anae chwimiga yeong-hwa gamsang-ieyo.]

  Có. Sở thích của vợ tôi là xem phim.

 • listen
 • 영화를 자주 보세요?

  [Yeong-hwareul jaju boseyo?]

  Anh có thường đi xem phim không?

 • listen
 • 아주 재미있었어요.

  [Aju jaemi-isseosseoyo]

  Bộ phim rất hay.

 • listen
 • ‘친구’라는 한국 영화를 봤어요.

  [Chin-guraneun han-guk yeong-hwareul bwasseoyo]

  Tôi đã xem bộ phim Hàn Quốc có tên ‘Những người bạn’. Tôi đã xem bộ phim Hàn Quốc ‘Những người bạn’.

 • listen
 • 무슨 영화를 보셨어요?

  [Museun yeong-hwareul bosyeosseoyo?]

  Anh xem phim gì?

 • listen
 • 아니오, 이번 주말에는 아내와 영화를 봤어요.

  [Anio, ibeon jumareneun anaewa yeong-hwareul bwasseoyo.]

  Không, cuối tuần vừa rồi, tôi đi xem phim với vợ tôi.

 • listen
 • 이번 주말에도 산에 가셨어요?

  [Ibeon jumaredo sane gasyeosseoyo?]

  Cuối tuần vừa rồi anh cũng đi leo núi à?

 • listen
 • 특히 가을 단풍이 아름다워요.

  [Teuki ga-eul danpung-i areumdawoyo]

  Đặc biệt, lá đổi màu vào mùa thu rất đẹp.

 • listen
 • 지리산이 제일 좋았어요.

  [Jirisani jeil joasseoyo]

  Tôi thích nhất núi Jiri.

 • listen
 • 어느 산이 가장 좋았어요?

  [Eoneu sani gajang joasseoyo?]

  Anh thích nhất núi nào?

 • listen
 • 네, 아주 좋아해요.

  [Ne, aju joahaeyo]

  Tôi thích nhất núi Jiri.

 • listen
 • 한국에 있는 산은 거의 다 가 봤어요.

  [Han-guge inneun saneun geo-ui da gabwasseoyo]

  Tôi đã đến hầu hết tất cả các ngọn núi ở Hàn Quốc.

 • listen
 • 네, 아주 좋아해요.

  [Ne, aju joahaeyo]

  Tôi thích nhất núi Jiri.

 • listen
 • 철수 씨도 등산을 좋아해요?

  [Cheolsussido deungsaneul joahaseyo?]

  Anh Cheolsu cũng thích leo núi chứ?

 • listen
 • 등산을 좋아하세요?

  [Deungsaneul joahaseyo?]

  Anh có thích leo núi không?

 • listen
 • 네, 친구랑 북한산에 갔었어요.

  [Ne, chin-gurang bukansane gasseosseoyo.]

  Vâng. Tôi đã đi leo núi Bukhan với bạn.

 • listen
 • 안녕하세요.

  [Annyeong-haseyo]

  Xin chào.

 • listen
 • 주말 잘 보내셨어요?

  [Jumal jal bonaesyeosseoyo?]

  Anh nghỉ cuối tuần vui vẻ chứ?

 • listen