KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 21. Tự giới thiệu bản thân

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 독서 [doksseo]đọc sách
 • 음악 감상 [eumak gamsang]thưởng thức âm nhạc
 • 영화 [yeonghwa]phim/điện ảnh
 • 한국 영화 [han-gungnyeonghwa]phim Hàn Quốc
 • 배우 [bae-u]diễn viên
 • 줄거리 [julgeori]cốt truyện
 • 재미있어요 [jaemiisseoyo]hay
 • 영화 배우도 아름답고 줄거리도 재미있어요. [Yeonghwa bae-udo areumdapkko julgeorido cham jaemiisseoyo]Diễn viên đẹp và cốt truyện cũng rất hay.
 • 저는 독서와 음악 감상을 좋아해요. [Jeoneun doksseowa eumak gamsang-eul joahaeyo]Tôi thích đọc sách và nghe âm nhạc.
 • 저는 영화를 참 좋아해요. [Jeoneun yeonghwareul cham joahaeyo]Tôi rất thích phim.
 • 서울 대학교 [Seoul daehakkyo]trường Đại học Seoul
 • 공부하고 있어요 [gongbuhago isseoyo]đang học
 • 삼 년 [samnyeon]3 năm
 • 오빠/형 [oppa/hyeong]anh trai
 • 언니/누나 [eonni/nuna]chị gái
 • 저는 서울 대학교에서 공부하고 있어요. [Jeoneun Seoul daehakkyo-eseo gongbuhago isseoyo]Tôi hiện đang học tại trường Đại học Seoul.
 • 한국에 온 지 삼 년 됐어요. [Han-guge on ji samnyeon dwaesseoyo]Tôi đã đến Hàn Quốc được 3 năm.
 • 오빠와 언니가 있어요 [Oppawa eonniga isseoyo]Tôi có anh trai và chị gái.
 • 베트남 [Beteunam]Việt Nam
 • 저는 ‘란’이라고 해요. [Jeoneun Lan-irago haeyo]Tên tôi gọi là Lan.
 • 저는 베트남에서 왔어요. [Jeoneun Beteunameseo wasseoyo]Tôi đến từ Việt Nam.
 • 저는 ‘즈엉’이라고 해요. [Jeoneun Duong-irago haeyo]Tên tôi gọi là Dương.
 • 자연 [Jayeon]thiên nhiên
 • ~도 [~do]cũng
 • 아름답고 [areumdapkko]đẹp
 • ~고 [~go]
 • 사람 [saram]con người
 • ~들 [deul]những (yếu tố chỉ số nhiều)
 • [cham]thực sự
 • 친절해요 [chinjeolhaeyo]thân thiện / tử tế
 • 저는 [Jeoneun]tôi
 • 한국 [han-guk]Hàn Quốc
 • ~을 [~eul]yếu tố, biểu thị thành phần bổ ngữ trong câu
 • 좋아해요 [joahaeyo]thích
 • [cham]thực sự/đúng thực
 • 참 좋아해요. [cham joahaeyo]thực sự thích
 • 어려워요 [eoryeowoyo]khó khăn
 • 참 어려워요. [cham eoryeowoyo]thực sự khó khăn
 • 저는 [Jeoneun]tôi
 • 골프 [golpeu]môn gôn
 • 테니스 [tenisseu]môn quần vợt
 • ~와 [~wa]và/với
 • [deung]đại loại như
 • 스포츠 [spocheu]môn thể thao
 • ~를/~을 [~reul/~eul]từ cho biết thành phần đứng trước nó là bổ ngữ
 • 좋아해요 [joahaeyo]thích
 • 등산 [deungsan]leo núi
 • 등산을 좋아해요 [deungsaneul joahaeyo]thích leo núi
 • 아내 [Anae]vợ
 • ~와 [~wa]và/với
 • [du]hai
 • 아이 [ai]người con
 • ~가 [~ga]yếu tố ngữ pháp biểu thị chủ ngữ
 • 있어요 [isseoyo]
 • [han]một
 • [se]ba
 • [ne]bốn
 • 한국에 온 지 [Han-guge on ji]đến Hàn Quốc
 • 1년 [illyeon]một năm
 • 됐어요 [dwaesseoyo]đã được
 • 1년 됐어요 [illyeon dwaesseoyo]đã được một năm
 • 저는 [Jeoneun]tôi
 • 왔어요 [wasseoyo]đã đến
 • 미국 시카고 [miguk sikago]thành phố Chicago tại Mỹ
 • ~에서 [~eseo]từ
 • 미국 시카고에서 [miguk sikago-eseo]từ Chicago, Mỹ
 • 저는 [Jeoneun]tôi
 • 서울 지사 [Seoul jisa]chi nhánh tại Seoul
 • ~에서 [~eseo]tại / ở
 • IBM 서울 지사에서 [IBM Seoul jisa-eseo]tại chi nhánh công ty IBM tại Seoul
 • 회사 [hoesa]công ty
 • 근무하고 있어요 [geunmuhago isseoyo]đang làm việc
 • 저는 [jeoneun]tôi
 • ~라고 해요 [~rago haeyo]gọi là
 • 빌 스미스라고 해요. [Bill Smith-rago haeyo]Tên gọi là Bill Smith.
 • ‘하’라고 해요 [Ha-rago haeyo]Tôi tên là Hà.
 • ~이라고 해요 [-irago haeyo]gọi là
 • 저는 ‘정은’이라고 해요. [Jeoneun Jung Eun-irago haeyo]Tôi tên là Jung-eun.
 • ~서 [~seo]vì (yếu tố biểu thị nguyên nhân)
 • 만나서 [mannaseo]vì được gặp
 • 반갑습니다/반가워 [ban-gapsseumnida/ban-gawo]rất vui / rất hân hạnh
 • 자연도 아름답고 사람들도 참 친절해요.

  [Jayeondo areumdapkko saramdeuldo cham chinjeolhaeyo]

  Thiên nhiên cũng tươi đẹp và con người thực sự thân thiện.

 • listen
 • 저는 한국을 참 좋아해요.

  [Jeoneun han-gugeul cham joahaeyo]

  Tôi thực sự yêu thích Hàn Quốc.

 • listen
 • 저는 골프와 테니스 등 스포츠를 좋아해요.

  [Jeoneun golpeuwa tenisseu deung spocheureul joahaeyo]

  Tôi thích các môn thể thao như gôn và quần vợt.

 • listen
 • 아내와 두 아이가 있어요.

  [Anaewa du aiga isseoyo]

  Tôi có vợ và hai con.

 • listen
 • 한국에 온 지 1년 됐어요.

  [Han-guge on ji ilnyeon dwaesseoyo]

  Tôi đến Hàn Quốc đã được một năm.

 • listen
 • 저는 미국 시카고에서 왔어요.

  [Jeoneun miguk sikago-eseo wasseoyo]

  Tôi đến từ Chicago, Mỹ.

 • listen
 • 저는 IBM 서울 지사에서 근무하고 있어요.

  [Jeoneun IBM Seoul jisa-eseo geunmuhago isseoyo]

  Tôi đang làm việc tại chi nhánh công ty IBM tại Seoul.

 • listen
 • 저는 ‘빌 스미스’라고 해요.

  [Jeoneun Bill Smith-rago haeyo]

  Tôi tên là Bill Smith.

 • listen
 • 안녕하세요.

  [Annyeonghaseyo]

  Xin chào.

 • listen
 • 만나서 반갑습니다.

  [Mannaseo ban-gapsseumnida]

  Rất vui vì được gặp.

 • listen