KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 20. Tìm đồ vật

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 베트남 대사관 [Beteunam daesagwan]Đại sứ quán Việt Nam
 • 분실물 센터 [bunsilmul senteo]Trung tâm tìm đồ thất lạc
 • 어디예요? [eodiyeyo?]ở đâu?
 • 대사관 [daesagwan]Đại sứ quán
 • 베트남 대사관 [Beteunam daesagwan]Đại sứ quán Việt Nam
 • 경찰서 [gyeongchalsseo]Đồn cảnh sát
 • 분실물 센터 / 유실물 센터 [bunsilmul senteo/yusilmul senteo]Trung tâm tìm đồ thất lạc
 • ~는 대로 [~neun daero]ngay sau khi làm một hành động nào đó
 • 찾는 대로 [channeun daero]ngay sau khi tìm thấy
 • [got]sắp/lập tức
 • 알려 드릴게요 / 연락 드릴게요 [allyeo deurilkkeyo/yeollak deurilkkeyo]sẽ cho biết/sẽ thông báo cho
 • 찾는 대로 곧 연락 드릴게요. [Channeun daero got yeollak deurilkkeyo]Tôi sẽ liên lạc với anh ngay sau khi tìm thấy túi.
 • 연락처 [yeollakcheo]nơi liên lạc
 • 남겨 주세요 [namgyeo juseyo]xin để lại
 • 휴대전화/핸드폰 [hyudaejeonhwa/haendeupon]điện thoại di động
 • 핸드폰 번호를 남겨 주세요. [Haendeupon beonhoreul namgyeo juseyo]Xin anh hãy để lại số điện thoại di động
 • 카메라 [kamera]máy ảnh
 • 여권 [yeokkwon]hộ chiếu
 • ~와 [~wa]
 • 카메라와 여권이 [kamerawa yeokkwoni]máy ảnh và hộ chiếu
 • 들어 있었어요 [deureo isseosseoyo]có / chứa đựng
 • 사진기/카메라 [sajingi/kamera]máy ảnh
 • 디지털 카메라 [dijiteol kamera]máy ảnh kỹ thuật số
 • 비디오 카메라/캠코더 [bidio kamera/kaemkodeo]máy quay phim
 • [sok]bên trong
 • ~에 [~e]
 • 속에 [soge]ở bên trong
 • 뭐가 [mwoga]gì / cái gì
 • 들어 있었어요 [deureo isseosseoyo?]có / chứa đựng
 • 속/안/속안 [sok/an/sogan]bên trong
 • 속에/안에/속안에 [soge/ane/sogane]ở bên trong
 • 안에 뭐가 들어 있었어요? / 속안에 뭐가 들어 있었어요? [Ane mwoga deureo isseosseoyo?] / [Sogane mwoga deureo isseosseoyo?]Trong túi có những gì?
 • 아니요 [Aniyo]Không
 • 모르겠는데요 [moreugenneundeyo]không biết
 • 몰라/몰라요/모르겠습니다. [molla/mollayo/moreugesseumnida](Tôi) không biết.
 • 혹시 [hokssi]từ được dùng ở đầu câu trước khi hỏi ai đó về một việc chưa biết chắc chắn
 • 택시 번호 [taeksi beonho]biển số xe tắc xi
 • 기억하세요? [gieokhaseyo?]có nhớ không ạ?
 • 제 전화번호 [je jeonhwa beonho]số điện thoại của tôi
 • 혹시, 제 전화번호를 기억하세요? [Hokssi, je jeonhwa beonhoreul gieokhaseyo?]Liệu anh/chị có nhớ số điện thoại của tôi không ạ?
 • 택시 [taeksi]tắc xi
 • ~에 [~e]ở/tại
 • 택시에 [taeksi-e]trên tắc xi
 • 두고 [dugo]để/đặt
 • 내렸어요 [naeryeosseoyo]đã xuống
 • 두고 내렸어요 [dugo naeryeosseoyo]để lại một cái gì đó và xuống xe
 • 지하철에 가방을 두고 내렸어요. [Jihacheore gabang-eul dugo naeryeosseoyo]Tôi để quên túi xách trên tàu điện ngầm.
 • 어디서 [eodiseo]ở đâu
 • 잃어 버렸어요? [ireo beoryeosseoyo?]đánh mất
 • [gil]con đường
 • 길을 잃어 버렸어요. [Gireul ireo beoryeosseoyo]Tôi bị lạc đường.
 • 길을 잃어 버렸어요? [Gireul ireo beoryeosseoyo?]Anh bị lạc đường không?
 • 가방 [gabang]túi
 • [chaek]sách
 • 책가방 [chaekkabang]cặp sách
 • 서류 [seoryu]giấy tờ
 • 서류 가방 [seoryu gabang]cặp đựng giấy tờ
 • 배낭 [baenang]ba lô
 • 핸드백 [haendeubak]loại túi xách dành cho nữ
 • 지갑 [jigap]
 • 잃어 버렸어요 [ireo beoryeosseoyo]đã bị mất
 • 무엇 [mueot]gì / cái gì
 • ~을 [~eul]yếu tố làm bổ ngữ
 • 무엇을 [mueoseul]cái gì
 • 도와 드릴까요? [dowa deurilkkayo?]có cần giúp gì không?
 • 안녕하세요. [Annyeong-haseyo]Xin chào.
 • 어서 오세요. [Eoseo oseyo]Xin mời vào.
 • 어떻게 오셨어요? [Eotteoke osyeosseoyo?]Tại sao anh đến đây? / Anh đến đây làm gì?
 • 찾는 대로 곧 알려 드릴게요.

  [Channeun daero got allyeo deurilkkeyo]

  Tôi sẽ cho anh biết ngay sau khi tìm thấy.

 • listen
 • 연락처를 남겨 주세요.

  [Yeollakcheo-reul namgyeo juseyo]

  Xin anh hãy để lại địa chỉ liên lạc.

 • listen
 • 카메라와 여권이 들어 있었어요.

  [Kamerawa yeokkwoni deureo isseosseoyo]

  Trong túi có máy ảnh và hộ chiếu.

 • listen
 • 속에 뭐가 들어 있었어요?

  [Soge mwoga deureo isseosseoyo?]

  Trong túi có những gì?

 • listen
 • 아니요, 모르겠는데요.

  [Aniyo, moreugenneundeyo]

  Không, tôi không biết.

 • listen
 • 혹시, 택시 번호를 기억하세요?

  [Hokssi, taeksi beonhoreul gieokhaseyo?]

  Liệu anh/chị có nhớ được biển số xe tắc xi không?

 • listen
 • 택시에 두고 내렸어요.

  [Taeksi-e dugo naeryeosseoyo]

  Tôi để quên trên xe tắc xi.

 • listen
 • 어디서 잃어 버렸어요?

  [Eodiseo ireo beoryeosseoyo?]

  Mất ở đâu?

 • listen
 • 가방을 잃어 버렸어요.

  [Gabang-eul ireo beoryeosseoyo]

  Tôi bị mất túi.

 • listen
 • 무엇을 도와 드릴까요?

  [Mueoseul dowa deurilkkayo?]

  Tôi có thể giúp gì không?

 • listen