KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 15. Đi mua sắm - Phần 2 - Tại Phường Insa

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 어때요? [eottaeyo?]thế náo?
 • 쌀국수 / 퍼 [ssalgukssu] / [peo]phở
 • 쌀국수 (퍼) 어때요? [Ssalgukssu (Peo) eottaeyo?]Ăn phở nhé?
 • 좋아요 [Jo-ayo]Cũng được.
 • 한복 [Hanbok]trang phục truyền thống của Hàn Quốc
 • 인삼[insam]nhân sâm
 • 사고 싶어요 [sago sipeoyo]muốn mua
 • 한복 사고 싶어요. [Hanbok sago sipeoyo]Tôi muốn mua Hanbok.
 • 한국 인삼을 사고 싶어요. [Hanguk insameul sago sipeoyo]Tôi muốn mua nhân sâm Hàn Quốc.
 • 아주 [aju]rất / lắm
 • 유명한 [yumyeong-han]nổi tiếng
 • 한국화 [hangukhwa]Hàn Quốc họa / dòng tranh truyền thống Hàn Quốc
 • ~예요 [~yeyo]
 • 한국화예요 [hangukhwayeyo]Là tranh Hàn Quốc họa / Là dòng tranh truyền thống Hàn Quốc
 • [baek]100
 • [nyeon]năm
 • 백 년 [baengnyeon]100 năm
 • 넘은 거예요 [neomeun geoyeyo]đã qua rồi
 • 십 년 [simnyeon]10 năm
 • 십 년도 넘은 거예요. [Simnyeon neomeun geoyeyo]Đã qua hơn 10 năm rồi/Áo này mua hơn 10 năm rồi.
 • 저 벽에 [jeo byeoge]trên tường đằng kia
 • 걸린 [geollin]đang treo
 • 그림 [geurim]bức tranh
 • 얼마나 오래 [eolmana orae]bao lâu
 • 얼마나 오래 된 거예요? [eolmana orae doen geoyeyo?]được bao nhiêu năm rồi?
 • 저기 [jeogi]đằng kia
 • 있는 [inneun]có / ở
 • 저기 있는 [jeogi inneun]ở đằng kia
 • [kkot]hoa
 • [byeong]bình
 • 꽃병 [kkotppyeong]bình hoa
 • 얼마예요? [eolmayeyo?]giá bao nhiêu?
 • 어떤 [etteon]nào
 • 종류 [jongnyu]loại
 • 찾으시는데요? [chajeusineundeyo?]có tìm không ạ?
 • 찾으세요? [chajeuseyo?]có tìm không ạ?
 • 어떤 종류를 찾으세요? [Etteon jongnyureul chajeuseyo?]Anh tìm loại nào ạ?
 • 청자 [cheongja]đồ gốm màu ngọc bích
 • 백자 [baekja]đồ gốm trắng
 • 없나요? [eomnayo?]không có ạ?
 • [i]này
 • 백자 [baekja]đồ gốm trắng
 • 어때요? [eottaeyo?]thế nào?
 • 하롱베이 [Halong baei]Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay)
 • 하롱베이 어때요? [Halong baei eottaeyo?]Vịnh Hạ Long thế nào?
 • 한국 [Han-guk]Hàn Quốc
 • 도자기 [dojagi]đồ gốm sứ
 • 하나 [hana]một / một cái
 • 사고 싶어요 [sago sipeoyo]muốn mua
 • 베트남 도자기를 하나 사고 싶어요. [Beteunam dojagireul hana sago sipeoyo]Tôi muốn mua đồ gốm Việt Nam.
 • [ne]vâng (câu trả lời khẳng định)
 • 무얼 [mueol]gì / cái gì
 • 찾으세요? [chajeuseyo?]có tìm không?
 • 누구 [nugu]ai / người nào
 • 누구 찾으세요? [Nugu chajeuseyo?]Anh đang tìm ai?
 • 어디 [eodi]chỗ nào / đâu
 • 어디 찾으세요? [Eodi chajeuseyo?]Anh đang tìm đâu?
 • 인사동 [Insadong]phường Insa
 • 여기 [yeogi]đây
 • 골동품 [golttongpum]đồ cổ
 • 가게 [gage]cửa hàng
 • ~지요? [~jiyo?]là (được dùng khi hỏi)
 • 아주 유명한 한국화예요.

  [Aju yumyeong-han hangukhwayeyo]

  Đó là một bức họa Hàn Quốc rất nổi tiếng.

 • listen
 • 백 년도 넘은 거예요.

  [Baengnyeondo neomeun geoyeyo]

  Bức tranh đó hơn 100 năm rồi.

 • listen
 • 저 벽에 걸린 그림은 얼마나 오래 된 거예요?

  [Jeo byeoge geollin geurimeun eolmana orae doen geoyeyo?]

  Bức tranh treo trên tường đằng kia được bao nhiêu năm rồi ạ?

 • listen
 • 저기 있는 꽃병은 얼마예요?

  [Jeogi inneun kkotppyeong-eun eolmayeyo?]

  Chiếc bình hoa ở đằng kia giá bao nhiêu?

 • listen
 • 이십 만원이에요.

  [Isimman-wonieyo]

  200,000 won ạ.

 • listen
 • 여기 많이 있어요.

  [Yeogi mani isseoyo]

  Chúng tôi có rất nhiều loại.

 • listen
 • 어떤 종류를 찾으시는데요?

  [Etteon jongnyureul chajeusineundeyo?]

  Anh tìm loại nào ạ?

 • listen
 • 청자는 없나요?

  [Cheongjaneun eomnayo?]

  Không có đồ gốm màu ngọc bích ạ? / Có đồ gốm màu ngọc bích không ạ?

 • listen
 • 이 백자는 어때요?

  [I baekjaneun eottaeyo?]

  Anh thấy đồ gốm sứ trắng này thế nào?

 • listen
 • 한국 도자기를 하나 사고 싶어요.

  [Han-guk dojagireul hana sago sipeoyo]

  Tôi muốn mua đồ gốm Hàn Quốc.

 • listen
 • 네, 무얼 찾으세요?

  [Ne, Mueol chajeuseyo?]

  Vâng, Anh đang tìm gì ạ? / Anh cần mua gì ạ?

 • listen
 • 여기가 골동품 가게지요?

  [Yeogiga golttongpum gagejiyo?]

  Đây có phải là cửa hàng đồ cổ, không ạ?

 • listen