KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 14. Mua sắm-Phần1-Tại Dongdaemun

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 조금만 [jogeumman]chỉ một chút
 • 깎아 주세요 [kkakka juseyo]giảm giá cho
 • 조금만 깎아 주세요. [Jogeumman kkakka juseyo]Bớt cho tôi chút ít.
 • 제일 큰 사이즈로 주세요. [Jeil keun ssaizeuro juseyo]Cho tôi cỡ to nhất.
 • 제일 작은 사이즈로 주세요. [Jeil keun ssaizeuro juseyo]Cho tôi cỡ nhỏ nhất.
 • 중간 사이즈 [junggan ssaizeu]cỡ vừa
 • 중간 사이즈로 주세요. [Junggan ssaizeuro juseyo]Cho tôi cỡ vừa.
 • 파란색 [paransaek]màu xanh
 • ~으로 [~euro]yếu tố đứng sau danh từ để biểu thị sự lựa chọn
 • 파란색으로 [paransaegeuro]màu xanh / cái áo màu xanh
 • 주세요 [juseyo]cho tôi
 • 자주색 [jajusaek]màu đỏ sẫm
 • 자주색으로 주세요 [Jajusaegeuro juseyo]Cho tôi cái màu đỏ sẫm.
 • 파란색 [paransaek]màu xanh
 • 자주색 [jajusaek]màu đỏ sẫm
 • 파란색과 자주색 [paransaekkwa jajusaek]màu xanh và màu đỏ sẫm
 • 있어요 [isseoyo]có / ở
 • 흰색 [hinsaek]màu trắng
 • 검은색 [geomeunsaek]màu đen
 • 빨간색 [ppalgansaek]màu đỏ
 • 노란색 [noransaek]màu vàng
 • 다른 [dareun]khác
 • 색깔 [saekkal]màu
 • 다른 색깔 [dareun saekkareun]màu khác
 • 색깔 / 색 [saekkal/saek]màu
 • 없습니까? [eopseumnikka?]không có à?
 • 모양 [moyang]kiểu
 • 다른 모양은 없습니까? [Dareun moyang-eun eopseumnikka?]Không có kiểu khác không ạ? / Có áo này kiểu khác không?
 • [Ne]Có (anh có thể mặc thử được ạ) / Câu trả lời khẳng định
 • 저쪽 [jeojjok]đằng kia
 • ~에 [~e]tại / ở
 • 저쪽에 [jeojjoge]ở đằng kia
 • 탈의실 [tarisil]phòng thử đồ
 • 있어요 [isseoyo]có / ở
 • ~실 [~sil]phòng với mục đích đặc biệt (đứng sau một số danh từ)
 • 탈의 [tari]cởi áo
 • 연구 [yeongu]nghiên cứu
 • 연구실 [yeongusil]phòng nghiên cứu
 • 회의 [hoei]hội nghị
 • 회의실 [hoeisil]phòng họp
 • 녹음 [nogeum]ghi âm / thu âm
 • 녹음실 [nogeumsil]phòng thu
 • 입어봐도 [ibeobwado]mặc thử / mặc thử xem
 • 되나요? [doenayo?]được không?
 • 신어봐도 [sineobwado]đi thử (giầy)
 • 신어봐도 되나요? [Sineobwado doenayo?]Đi thử được không ạ?
 • 타봐도 [tabwado]đi thử / lái thử
 • 타봐도 되나요? [Tabwado doenayo?]Tôi đi thử xe được không ạ?
 • 제일 [jeil]nhất / hơn cả
 • [keun]to / lớn
 • 사이즈 [ssaizeu]cỡ
 • 제일 큰 사이즈 [jeil keun ssaizeu]cỡ to nhất
 • 주세요 [juseyo]cho tôi
 • 제일 작은 사이즈 [jeil jageun ssaizeu]cỡ nhỏ nhất
 • 제일 작은 사이즈로 주세요. [Jeil jageun ssaizeuro juseyo]Cho tôi áo cỡ nhỏ nhất.
 • 사이즈 [ssaizeu]cỡ
 • ~가 [~ga]yêu tố làm chủ ngữ
 • 어떻게 되시죠? [eotteoke doesijyo?]là gì? (được dùng khi hỏi một cách lịch sự về thông tin cá nhân của ai đó.)
 • 나이 [nai]tuổi
 • 나이가 어떻게 되시죠? [Naiga eotteoke doesijyo?]Anh/Chị bao nhiêu tuổi ạ?
 • 얼마죠? [eolmajyo?]bao nhiêu?
 • [i]này
 • 셔츠 [syeocheu]áo sơ mi
 • 와이셔츠 [wai-syeocheu]áo sơ mi
 • 티셔츠 [ti-syeocheu]áo phông
 • 이 와이셔츠는 얼마죠? [I wai-syeocheuneun eolmajyo?]Chiếc áo sơ mi này giá bao nhiêu?
 • 이 티셔츠는 얼마죠? [I ti-syeocheuneun eolmajyo?]Chiếc áo phông này giá bao nhiêu?
 • 도와 드릴까요? [dowa deurilkkayo?]có cần giúp gì không?
 • 무얼 [mueol]gì / cái gì
 • 파란색으로 주세요.

  [Paransaegeuro juseyo]

  Cho tôi cái màu xanh.

 • listen
 • 파란색과 자주색이 있어요.

  [Paransaekkwa jajusaegi isseoyo]

  Có màu xanh và màu đỏ sẫm.

 • listen
 • 다른 색깔은 없습니까?

  [Dareun saekkareun eopseumnikka?]

  Không có màu khác không ạ? / Có áo này màu khác không?

 • listen
 • 네, 저쪽에 탈의실이 있어요.

  [Jeojjoge tarisiri isseoyo]

  Có, phòng thử đồ ở đằng kia.

 • listen
 • 입어봐도 되나요?

  [Ibeobwado doenayo?]

  Tôi măc thử được không ạ?

 • listen
 • 제일 큰 사이즈로 주세요.

  [Jeil keun ssaizeuro juseyo]

  Cho tôi áo cỡ to nhất.

 • listen
 • 사이즈가 어떻게 되시죠?

  [Ssaizeuga eotteoke doesijyo?]

  Cỡ áo của anh là gì? / Anh mặc áo cỡ bao nhiêu ạ?

 • listen
 • 이 셔츠는 얼마죠?

  [I syeocheuneun eolmajyo?]

  Chiếc áo sơ mi này giá bao nhiêu?

 • listen
 • 어서 오세요.

  [Eoseo oseyo]

  Xin mời vào.

 • listen
 • 무얼 도와 드릴까요?

  [Mueol dowa deurilkkayo?]

  Tôi có thể giúp gì quý khách ạ?

 • listen