KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 13. Đi tầu điện ngầm - Phần 2

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 버스 [beosseu]xe buýt
 • 타세요 [taseyo]hãy đi/xin anh đi
 • 버스 타세요 [Beosseu taseyo]
 • 버스를 타세요[Beosseureul taseyo]Anh hãy đi xe buýt.
 • 팔백 [palbaek]800
 • 이십 [isip]20
 • [sam]3
 • [beon]số
 • 823번 [palbaek-isip-sam-beon]số 823
 • 823번 버스 [palbaek-isip-sam-beon beosseu]xe buýt số 823
 • [myeot]mấy
 • [beon]số
 • 버스 [beoss]xe búyt
 • 타야 돼요? [taya doeyo?]phải đi ạ?
 • 버스 [beoss]xe buýt
 • 택시 [taekssi]tắc xi
 • ~나 [~na]hoặc
 • 버스나 택시 [beosseuna taekssi]xe buýt hoặc tắc xi
 • 타시는 게 [tasineunge]đi xe / lên xe
 • 좋을 거예요 [jo-eul kkeoyeyo]sẽ tốt
 • [Ne]có / vâng (Câu trả lời khẳng định)
 • 하지만 [hajiman]nhưng / tuy nhiên
 • [kkwae]hơi / khá
 • 멀어요 [moereoyo]xa
 • 대방 [Daebang]tên ga
 • [yeok]ga
 • ~에서 [~eseo]từ(chỉ địa điểm xuất phát)
 • 대방 역에서 [Daebang yeogeseo]từ ga Daebang
 • 걸어갈 수 있나요? [georeo gal ssu innayo?]có thể đi bộ được không?
 • 역에서 [yeogeseo]ở ga
 • 대방 역에서 [Daebang yeogeseo]ở ga Daebang
 • 내리세요 [neriseyo]xin anh(chị) xuống / hãy xuống
 • 내리~ [neri~]xuống
 • ~세요 [~seyo]xin mời~ (được dùng khi đề nghị người nghe làm một hành động nào đó một cách lịch sự)
 • 타세요 [taseyo]Xin mời lên xe.
 • 드세요 [deuseyo]Xin mời ăn.
 • [yuk]6
 • [sam]3
 • 빌딩 [bilding]tòa nhà
 • 63빌딩 [yukssam bilding]tòa nhà 63 tầng
 • 어떻게 [eotteoke]thế nào?
 • 가죠? [gajyo?]đi
 • 어떻게 가죠? [eotteoke gajyo?]đi thế nào?
 • 역에서 [yeogeseo]ở ga
 • 삼성 역에서 [Samseong yeogeseo]ở ga Samseong
 • 내리세요 [neriseyo]hãy xuống / xin các anh chị xuống
 • 하노이 역에서 내리세요. [Hanoi yeogeseo neriseyo]Xin anh xuống ở ga Hà Nội.
 • 서울 역에서 내리세요. [Seoul yeogeseo neriseyo]Xin anh xuống ở ga Seoul.
 • 어느 [eoneu]nào
 • 역에서 [yeogeseo]ở ga
 • 어느 역에서 [eoneu yeogeseo]ở ga nào
 • 내려야 되죠? [ neryeoya doejyo?]phải xuống ạ?
 • 어디에서 [eodieseo]ở đâu
 • 어디에서 내려야 되죠? [Eodieseo neryeoya doejyo?]Tôi phải xuống ở đâu ạ?
 • 다음 [da-eum]sau / tiếp theo
 • 신도림 [Shindorim]tên ga trên đường tàu số 2
 • 역에서 [yeogeseo]ở ga
 • 다음 신도림 역에서 [Da-eum Shindorim yeogeseo]ở ga Shindorim kế tiếp
 • 지하철 [jihacheol]tàu điện ngầm
 • 이호선 [ihoseon]đường tàu số 2
 • 갈아타세요 [garataseyo]xin chuyển lên xe
 • 지하철 2호선을 갈아타세요. [jihacheol ihoseoneul garataseyo]Xin các anh chị chuyển sang đường tàu số 2.
 • 이 지하철 [i jihacheol]tàu này
 • [il]1
 • [ho]số
 • [seon]đường
 • ~이에요 [~ieyo]
 • 일호선이에요 [ilhoseonieyo]là đường tàu số 1
 • 지하철 [jihacheol]tàu điện ngầm
 • 이 지하철 [i jihacheol]tàu này
 • 코엑스까지 [koeksseukkaji]đến COEX
 • 가나요? [ganayo?]đi (được dùng khi hỏi một cách lịch sự và thân mật)
 • 823번 버스를 타세요.

  [Palbaek-isip-sam-beon beosseureul taseyo]

  Anh hãy đi xe buýt số 823.

 • listen
 • 몇 번 버스를 타야 돼요?

  [Myeot ppeon beosseureul taya doeyo?]

  Tôi phải đi xe buýt số mấy?

 • listen
 • 버스나 택시를 타시는 게 좋을 거예요.

  [Beosseuna taekssireul tasineunge jo-eul kkeoyeyo]

  Anh/chị nên đi xe buýt hoặc taxi thì tốt hơn.

 • listen
 • 네, 하지만 꽤 멀어요.

  [Ne, hajiman kkwae moereoyo]

  Có, nhưng hơi xa.

 • listen
 • 대방 역에서 걸어갈 수 있나요?

  [Daebang yeogeseo georeo gal ssu innayo?]

  Tôi có thể đi bộ từ ga Daebang đến tòa nhà 63 tầng được không?

 • listen
 • 대방 역에서 내리세요.

  [Daebang yeogeseo neriseyo]

  Anh hãy xuống ở ga Daebang.

 • listen
 • 63빌딩은 어떻게 가죠?

  [Yukssam bilding-eun eotteoke gajyo?]

  Đến tòa nhà 63 tầng đi thế nào ạ?

 • listen
 • 삼성 역에서 내리세요.

  [Samseong yeogeseo neriseyo]

  Xin các anh chị xuống ở ga Samseong.

 • listen
 • 어느 역에서 내려야 되죠?

  [Eoneu yeogeseo neryeoya doejyo?]

  Tôi phải xuống ở ga nào ạ?

 • listen
 • 다음 신도림 역에서 지하철 2호선을 갈아타세요.

  [Da-eum Shindorim yeogeseo jihacheol ihoseoneul garataseyo]

  Chị phải chuyển sang đường tàu số 2 ở ga Shindorim kế tiếp.

 • listen
 • 아니요.

  [Aniyo]

  Không.

 • listen
 • 이 지하철은 일호선이에요.

  [I jihacheoreun ilhoseonieyo]

  Tàu này là đường tàu số 1.

 • listen
 • 실례합니다.

  [Sillyehamnida]

  Xin lỗi.

 • listen
 • 이 지하철이 코엑스까지 가나요?

  [I jihacheori koeksseukkaji ganayo?]

  Tàu này có đi đến COEX không ạ?

 • listen