KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 8. Phục vụ phòng

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 아오자이 세탁을 부탁하고 싶은데요. [Áo dài setageul butakhago sipeundeyo]Tôi muốn nhờ giặt Áo dài.
 • 한복 세탁을 부탁하고 싶은데요. [Hanbok setageul butakhago sipeundeyo]Tôi muốn nhờ giặt Hanbok.
 • 포장 [pojang]mang về
 • 포장 되나요? [Pojang doenayo?]Mang về, được không?
 • 네, 됩니다. [Ne, doemnida]Vâng, được ạ.
 • 아니요. 안 됩니다. [Aniyo, an doemnida]Không, không được ạ.
 • 토스트 부탁합니다. [Toseuteu butakhamnida]Tôi xin bánh mỳ nướng.
 • 무엇을 도와 드릴까요? [Mueoseul dowa deurilkkayo?]Tôi có thể giúp gì quý khách?
 • 내일 [nae-il]ngày mai
 • 아침 [achim]buổi sáng
 • 내일 아침 [nae-il achim]sáng mai
 • 일곱 [ilgop]7
 • [si]giờ
 • ~까지 [~kkaji]đến/vào
 • 일곱 시까지 [ilgopssikkaji]vào 7 giờ
 • 해 드리겠습니다 [hae deurigesseumnida]sẽ phục vụ giặt cho khách
 • [ne]vâng
 • 알겠습니다 [algesseumnida]biết rõ ạ/hiểu rõ ạ
 • 부탁 [butak]nhờ
 • ~하고 싶은데요 [hago sipeundeyo]muốn
 • 부탁하고 싶은데요 [butakhago sipeundeyo]muốn nhờ
 • 바지 [baji]chiếc quần
 • 세탁 [setak]giặt
 • 바지 세탁 [baji setak’]giặt chiếc quần
 • [ne]vâng
 • 됩니다 [doemnida]được ạ
 • 삼계탕 되나요? [Samgyetang doenayo?]Tôi ăn gà tần sâm được không?/Nhà hàng có món gà tần sâm không?
 • 세탁 [setak]giặt là
 • 되나요? [doenayo?]được không/trở thành/trở nên
 • 분짜 되나요?[Bún chả doenayo?]Ăn bún chả được không?/Nhà hàng có món bún chả không?
 • [i]hai
 • ~인분 [~inbun]suất
 • 이 인분 [i inbun]hai suất
 • 일 인분 [il inbun]một suất
 • 부탁합니다 [butakhamnida]nhờ/làm ơn
 • 주세요 [juseyo]cho tôi
 • 분짜 일 이분 부탁합니다 [Bún chả il inbun butakhamnida]Xin anh nhờ một suất bún chả
 • 삼계탕 이 인분 부탁합니다 [Samgyetang i inbun butakhamnida]Xin anh (chị) hai suất gà tần sâm
 • 토스트 [toseuteu]bánh mỳ nướng
 • 오렌지 [orenji]quả cam
 • 주스 [jusseu]nước ép hoa quả
 • 오렌지 주스 [orenji jusseu]nước cam
 • ~와 [wa]
 • 커피 [keopi]cà phê
 • 우유 [u-yu]sữa tươi
 • 토스트와 커피 [toseuteu-wa keopi]bánh mỳ nướng và cà phê
 • 토스트와 우유 [toseuteu-wa u-yu]bánh mỳ nướng và sữa tươi
 • 무엇을 [mueoseul]cái gì/gì
 • 준비 [junbi]chuẩn bị
 • 준비해 드릴까요? [junbihae deurilkkayo?]chuẩn bị cho
 • 무엇을 드릴까요? [Mueoseul deurilkkayo?]
 • [ne]vâng
 • 물론 [mullon]tất nhiên
 • ~입니다 [imnida]
 • 물론입니다 [mullonimnida]tất nhiên ạ
 • 내일 [nae-il]ngày mai
 • 아침 식사 [achim sikssa]bữa sáng
 • 방에서 [bang-eseo]tại phòng
 • 할 수 있을까요? / ~을 수 있을까요? [hal ssu isseulkkayo?] / [eul su isseulkkyo?]có thể làm được không?
 • [bang]phòng
 • 볼 수 있을까요? [bol su isseulkkyo?]có thể xem được không?
 • 방 볼 수 있을까요? [Bang bol su isseulkkyo?]Tôi có thể xem trước phòng được không?
 • 룸 서비스 [rumsseobisseu]phục vụ phòng
 • ~입니다 [~imnida]
 • 서비스 [sseobisseu]phục vụ/món ăn miễn phí
 • 내일 아침 일곱 시까지 해 드리겠습니다.

  [Nae-il achim ilgopssikkaji hae deurigesseumnida]

  Chúng tôi sẽ phục vụ vào 7 giờ sáng mai.

 • listen
 • 네, 알겠습니다.

  [Ne, algesseumnida]

  Vâng, chúng tôi rõ rồi ạ.

 • listen
 • 바지 세탁을 부탁하고 싶은데요.

  [Baji setageul butakhago sipeundeyo]

  Tôi muốn nhờ giặt chiếc quần.

 • listen
 • 네, 됩니다.

  [Ne, doemnida]

  Vâng, được ạ.

 • listen
 • 세탁이 되나요?

  [Setagi doenayo?]

  Giặt là, được không? / Khách sạn này có dịch vụ giặt là không?

 • listen
 • 토스트와 오렌지 주스 이 인분 부탁합니다.

  [toseuteu-wa orenji jusseu i inbun butakhamnida]

  Xin cho tôi hai suất bánh mỳ nướng và nước cam.

 • listen
 • 무엇을 준비해 드릴까요?

  [Mueoseul junbihae deurilkkayo?]

  Em chuẩn bị cho cái gì ạ?/Anh,Chị muốn dùng gì ạ?

 • listen
 • 네, 물론입니다

  [Ne, mullonimnida]

  Vâng, tất nhiên được ạ

 • listen
 • 여보세요.

  [Yeoboseyo]

  Alô.

 • listen
 • 여기 팔백 칠 호실인데요.

  [Yeogi pal-baek-chil-hosirindeyo]

  Đây là phòng 807

 • listen
 • 내일 아침 식사를 방에서 할 수 있을까요?

  [Nae-il achim sikssareul bang-eseo hal ssu isseulkkayo?]

  Tôi có thể dùng bữa sáng ngày mai tại phòng được không?

 • listen
 • 네, 룸 서비스입니다.

  [Ne, rumsseobisseu-imnida]

  Vâng, đây là phục vụ phòng.

 • listen
 • 무엇을 도와 드릴까요?

  [Mueoseul dowa deurilkkayo?]

  Tôi có thể giúp gì quí khách?

 • listen