KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 6. Đi tắc xi

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 십 원 [sip won]10won
 • 오십 원 [osip won]50won
 • 백 원 [baek won]100won
 • 천 원 [cheon won]1,000won
 • 오천 원 [ocheon won]5,000won
 • 만 원 [man won]10,000won
 • 한 시간 [han sigan]1 tiếng
 • 두 시간 [du sigan]2 tiếng
 • 세 시간 [se sigan]3 tiếng
 • 네 시간 [ne sigan]4 tiếng
 • 시간이 얼마나 걸리죠? [Sigani eolmana geollijyo?]Mất bao lâu?
 • 세 시간 정도 걸려요. [Se sigan jeongdo geollyeoyo]Mất khoảng 3 tiếng
 • 여기 [yeogi]đây
 • 받으세요 [badeuseyo]Xin hãy nhận
 • [kkot]hoa
 • 꽃 받으세요 [Kkot badeuseyo]Xin hãy nhận hoa
 • 거스름돈 [geoseureumtton]tiền thừa
 • 오천원 [ocheonwon]5,000 won
 • [o]5
 • [cheon]1,000
 • 안녕히 가세요 [Annyeong-hi gaseyo.]Xin chào. / Tạm biệt(được dùng để chào người đi).
 • 여기 [yeogi]đây
 • 있어요 [isseoyo]có/ở
 • [chil]7
 • [man]10,000
 • [won]won
 • 칠만원 [chilmanwon]70,000 won
 • ~이요 [iyo]
 • 여기 [yeogi]đây
 • ~가 [~ga]yếu tố đứng sau danh từ để tạo thành chủ ngữ
 • 서울 호텔 [Seoul hotel]khách sạn Seoul
 • ~입니다 [~imnida]
 • 요금 [yogeum]giá/phí
 • ~이 [~i]yếu tố đứng sau danh từ để tạo thành chủ ngữ
 • 얼마예요? [eolmayeyo?]bao nhiêu tiền
 • [man]10.000
 • 육만 [yungman]60.000
 • [cheon]1.000
 • 오천 [ocheon]5.000
 • 시간 [wonhaseyo?]muốn
 • ~이 [~i]yếu tố đứng sau danh từ để tạo thành chủ ngữ
 • 얼마나 [eolmana]bao nhiêu/bao lâu
 • 걸리죠? [geollijyo?]mất/cần phải (được dùng khi hỏi)
 • [du]hai
 • 시간 [sigan]thời gian
 • 정도 [jeongdo]khoảng
 • 걸려요 [geollyeoyo]mất/cần phải (được dùng khi trả lời)
 • 어디 [eodi]đâu
 • ~로 [~ro]yếu tố biểu hiện phương huớng mà được dùng sau danh từ chỉ địa điểm
 • 어디로 [eodiro]đâu
 • 가십니까? [gasimnikka?]đi(được dùng khi hỏi một cách lịch sự)
 • 호텔 [hotel]khách sạn
 • 서울 호텔로 [Seoul hotello]khách sạn Seoul
 • 가주세요 [ga juseyo]làm ơn cho tôi về
 • 자, 여기 거스름돈 오천원 받으세요. 안녕히 가세요.

  [Ja, Yeogi geoseureumtton ocheonwon badeuseyo. Annyeong-hi gaseyo.]

  Anh nhận lấy 5.000 won tiền thừa này. Xin chào. / Tạm biệt.

 • listen
 • 고맙습니다.

  [Gomapseumnida]

  Xin cảm ơn.

 • listen
 • 여기 있어요. 칠만원이요.

  [Yeogi isseoyo. Chilmanwoniyo]

  Có đây. / Đây ạ. / Tôi gửi tiền. 70.000 won ạ.

 • listen
 • 다 왔습니다. 여기가 서울 호텔입니다.

  [Da wasseumnida. Yeogiga Seoul hoterimnida]

  Đến nơi rồi. Đây là khách sạn Seoul.

 • listen
 • 요금이 얼마예요?

  [Yogeumi eolmayeyo?]

  Hết bao nhiêu tiền ạ?

 • listen
 • 육만 오천원입니다.

  [Yungman ocheon-wonimnida]

  65.000 won.

 • listen
 • 시간이 얼마나 걸리죠?

  [Sigani eolmana geollijyo?]

  Mất bao nhiêu thời gian ạ?

 • listen
 • 두 시간 정도 걸려요.

  [Du sigan jeongdo geollyeoyo]

  Mất khoảng 2 tiếng.

 • listen
 • 어서 오세요. 어디로 가십니까?

  [Eoseo oseyo. Eodiro gasimnikka?]

  Xin mời lên xe. (Xin mời vào.) Anh đi đâu ạ?

 • listen
 • 서울 호텔로 가 주세요.

  [Seoul hotello ga juseyo]

  Làm ơn cho tôi về khách sạn Seoul.

 • listen