KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 5. Phòng hướng dẫn thông tin tại sân bay

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 어디 [eodi]đâu
 • 어디서 / 어디에서 [eodiseo] / [eodiseo]ở đâu
 • 타는데요? / 타요 [taneundeyo?] / [tayo?]lên xe / đi xe
 • 저쪽 [jeojjok]đằng kia
 • [mun]cửa
 • ~으로 [euro]yếu tố biểu hiện phương hướng được dùng sau danh từ chỉ địa điểm
 • 나가시면 [nagasimyeon]ra ngoài thì
 • 오른편에 [oreunpyeone]ở bên phải
 • 그런데 [geureonde]vậy thì
 • 그곳에 [geugose]ở đó / đến đó
 • 어떻게 [eotteoke]làm thế nào
 • 어떻게 가죠? [eotteoke gajyo?]đi như thế nào
 • 택시 [tekssi]tắc xi
 • ~나 [~na]hoặc
 • 공항 [cheon]sân bay
 • 버스 [beoss]xe buýt
 • ~를 [~reul]yếu tố đứng sau danh từ để làm bổ ngữ
 • 이용하세요 [iyong-haseyo]hãy dùng, có nghĩa hãy đi
 • 세옴 [sse-om]xe ôm
 • 버스나 세옴을 이용하세요 [Beosseuna sse-omeul iyonghaseyo] Chị hãy đi xe buýt hay xe ôm.
 • 서울호텔 [Seoul hotel]Khách sạn Seoul
 • ~이 [~i]yếu tố đứng sau danh từ để làm chủ ngữ
 • 어떨까요? [eotteolkkayo?]thế nào ạ
 • 교통 [gyotong]giao thông
 • 편리하고 [pyeollihago]tiện lợi và ...
 • 요금 [yogeum]phí / giá
 • ~도 [~do]cũng
 • 싼 편이에요 [ssan pyeonieyo]thuộc loại rẻ
 • 예약 [yeyak]đặt trước
 • 가격 [gagyeok]giá
 • ~은 [~eun]yếu tố đúng sau danh từ để biểu hiện chủ đề
 • 얼마 [eolma]bao nhiêu
 • 정도 [jeongdo]khoảng
 • 예상하세요? [yesang-haseyo?]dự tính
 • 불 / 달러 [bul] / [dalleo]đô la
 • 오 / 십 / 오십 / [o][sip] / [osip]50
 • 오십 불 정도 [osippul jeongdo]khoảng 50 đô la
 • ~면 [~myeon]Nếu / Nếu là
 • 좋겠어요 [jokesseoyo]tốt
 • 어떤 [eotteon]như thế nào
 • [got]chỗ / nơi / địa điểm (danh từ chỉ địa điểm)
 • ~을 [~eul]yếu tố đứng sau danh từ để làm bổ ngữ
 • 원하세요? [wonhaseyo?]muốn
 • 시내 [sine]trung tâm thành phố
 • ~에 [~e]ở / nằm ở
 • 조용한 호텔 [joyong-han hotel]khách sạn yên tĩnh
 • ~이면 [~imyeon]nếu là
 • 좋겠어요 [jokesseoyo]tốt
 • 무엇 [mueot]gì / cái gì
 • ~을 [~eul]yếu tố đứng sau danh từ để làm bổ ngữ
 • 무엇을 / 무엇+~을 [mueoseul] / [mueot +~eul]gì / cái gì
 • 도와 드릴까요 [dowadeurilkkayo]câu đề nghị một cách lịch sự khi chúng ta muốn giúp ai đó
 • 호텔 [hotel]khách sạn
 • 예약 [yeyak]đặt trước
 • ~하고 싶어요 [~hago sipeoyo]muốn
 • 예약하고 싶어요 [yeyakhago sipeoyo]muốn đặt trước
 • 어디서 타는데요?

  [Eodiseo taneundeyo?]

  Bắt xe ở đâu ạ?

 • listen
 • 저쪽 문으로 나가시면 오른편에 있어요.

  [Jeojjok muneuro nagasimyeon oreunpyeone isseoyo]

  Anh ra ngoài cửa đằng kia thì nó ở bên phải.

 • listen
 • 감사합니다.

  [Gamsahamnida]

  Xin cám ơn.

 • listen
 • 그런데 그곳에 어떻게 가죠?

  [Geureonde geugose eotteoke gajyo?]

  Vậy thì làm thế nào để đi đến đó ạ?

 • listen
 • 택시나 공항 버스를 이용하세요.

  [Taekssina gong-hang-beosseureul iyong-haseyo]

  Chị hãy đi tắc xi hoặc xe buýt của sân bay.

 • listen
 • 서울 호텔이 어떨까요?

  [Seoul hoteri eotteolkkayo?]

  Khách sạn Seoul thì thế nào ạ?

 • listen
 • 교통이 편리하고 요금도 싼 편이에요.

  [Gyotong:i pyeollihago yogeumdo ssan pyeonieyo]

  Giao thông tiện lợi và giá cũng thuộc loại rẻ.

 • listen
 • 네, 좋아요. 예약해 주세요.

  [Ne, joayo. yeyakhe juseyo]

  Vâng, được ạ. Chị hãy đặt giúp tôi.

 • listen
 • 가격은 얼마 정도 예상하세요?

  [Gagyeogeun eolmajeongdo yesang-haseyo?]

  Anh định thuê phòng giá khoảng bao nhiêu?

 • listen
 • 50불 정도면 좋겠어요.

  [Osippul jeongdomyeon jokesseoyo]

  Nếu khoảng 50 đô la thì tốt.

 • listen
 • 어떤 곳을 원하세요?

  [Eotteon goseul wonhaseyo?]

  Anh muốn chỗ như thế nào?(Có nghĩa là Anh thích ở khách sạn như thế nào?)

 • listen
 • 시내에 있는 조용한 호텔이면 좋겠어요

  [Sine-e inneun joyong-han hoterimyeon jokesseoyo]

  Nếu là khách sạn yên tĩnh ở trung tâm thành phố thì tốt.

 • listen
 • 어서 오십시오.

  [Eoseo osipsio]

  Xin mời vào.

 • listen
 • 무엇을 도와 드릴까요?

  [Mueoseul dowadeurilkkayo?]

  Tôi có thể giúp gì được anh?

 • listen
 • 호텔을 예약하고 싶어요.

  [Hotereul yeyakhago sipeoyo]

  Tôi muốn đặt trước phòng khách sạn.

 • listen