KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 4. Đổi tiền

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 주말 [jumal]cuối tuần
 • 즐거운 주말 [jeulgeo-un jumal]cuối tuần vui vẻ
 • 즐거운 주말 되세요. [Jeulgeo-un jumal doeseyo.]Chúc cuối tuần vui vẻ.
 • 즐거운 주말 보내세요. [Jeulgeo-un jumal boneseyo.]Chúc cuối tuần vui vẻ.
 • 십만 [sip man]Một trăm ngàn
 • 삼십만 [sam-simman]3 trăm ngàn
 • 백 삼십만 원 [baek-sam-simman-won]1 triệu 3 trăm ngàn won
 • 확인 [hwagin]kiểm tra
 • 맞습니다 [Masseumnida.]đúng (rồi)
 • 여행 [yeohaeng]du lịch
 • 즐거운 여행 [jeulgeo-un yeohaeng]du lịch vui vẻ
 • 오늘 [oneul]hôm nay
 • [il]một
 • 달러 [dalleo]đô la
 • 얼마예요? [eolmayeyo?]bao nhiêu
 • [cheon]là quà tặng
 • [sam]ba
 • [baek]một trăm
 • 삼백 [sam beak]ba trăm
 • [won]won (đồng Hàn Quốc)
 • 이에요 [ieyo]
 • 구백 [gu baek]chín trăm
 • 삼십 [sam sip]ba mươi
 • 일 달러에 930원이에요. [Il dolleo-e gubaek samsip wonieyo.]Một đô la ăn 930 won.
 • [cheon]một ngàn
 • 달러 [dalleo]đô la
 • ~만 [~man]chỉ~thôi
 • 천 달러만 [cheon dalleoman]chỉ một ngàn đô la thôi
 • 일 달러 [il dalleo]một đô là
 • 십 달러 [sip dalleo]mười đô la
 • 백 달러 [baek dalleo]một trăm đô la
 • [don]tiền
 • 바꿔 주세요 [bakkwo juseyo]Làm ơn đổi cho tôi
 • [jom]một ít (từ được dùng trước động từ để nói một cách lịch sự hơn khi nhờ hoặc yêu cầu ai làm một cái gì đó.)
 • 얼마 [eolma]bao nhiêu
 • ~를 [~reul]yếu tố đứng sau danh từ để làm bổ ngữ
 • 바꿔 드릴까요? [bakkwo deurilkkayo?]Anh muốn đổi à?
 • 130만 원입니다. 확인해 보세요.

  [Baek-sam-simman-wonimnida. Hwaginheboseyo.]

  Là 1 triệu 3 trăm ngàn won. Xin anh kiểm tra xem.

 • listen
 • 맞습니다. 감사합니다.

  [Masseumnida. Gamsahamnida.]

  Đúng rồi. Cảm ơn anh.

 • listen
 • 즐거운 여행되세요.

  [Jeulgeo-un yeohaeng doeseyo.]

  Chúc anh một chuyến du lịch vui vẻ.

 • listen
 • 오늘 일 달러에 얼마예요?

  [Oneul il dalleo-e eolmayeyo?]

  Hôm nay một đô la trị giá bao nhiêu?

 • listen
 • 일 달러에 1300원이에요.

  [Il dalleo-e cheon-sam-baek-wonieyo.]

  Một đô la trị giá 1.300won.

 • listen
 • 얼마를 바꿔 드릴까요?

  [Eolmareul bakkwo deurilkkayo?]

  Anh đổi bao nhiêu?

 • listen
 • 천 달러만 바꿔 주세요.

  [Cheon dalleoman bakkwo juseyo.]

  Làm ơn đổi cho tôi một ngàn đô la.

 • listen
 • 돈 좀 바꿔 주세요.

  [Sin:gohal mulgeoni isseumnikka?]

  Làm ơn đổi cho tôi ít tiền.

 • listen
 • 얼마를 바꿔 드릴까요?

  [Eolmareul bakkwo deurilkkayo?]

  Anh đổi bao nhiêu?

 • listen