KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 3. Hải quan

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 관세 [gwanse]thuế
 • ~를 [~reul]yếu tố đứng sau danh từ để tạo thành bổ ngữ trong câu
 • 냅니까? [nemnikka?]có nộp không?
 • 내야 합니까? [neya hamnikka?]có phải nộp không?
 • 내야 합니다. [neya hamnida]phải nộp
 • [iljuil]một tuần
 • 안 내도 됩니다 [an nedo doemnida]không cần nộp
 • 안 내셔도 됩니다 [an nesyeodo doemnida]không cần nộp (nói một cách lịch sự hơn)
 • 이것은 [igeoseun]cái này
 • 무엇입니까? [mu:eosimnikka?]là gì / là cái gì
 • ~저것은 [jeogeoseun]cái kia
 • 그것은 [geugeoseun]cái đó
 • 친구 [chin:gu]bạn bè
 • 친구에게 줄 [chin:gu:ege jul]cho bạn
 • 선물 [seonmul]quà tặng
 • 선물입니다 [seonmurimnida]là quà tặng
 • 시간 있습니까? [Sigan isseumnikka?](Anh/Chị) Có thời gian không?
 • 오토바이 있습니까? [Otobai isseumnikka?](Anh/Chị) Có xe máy không?
 • 약속 있습니까? [Yakssok isseumnikka?](Anh/Chị) Có hẹn không?
 • 애인 있습니까? [Ae:in isseumnikka?](Anh/Chị) Có người yêu không?
 • 신고 [sin:go]khai báo
 • 물건 [mulgeon]hàng hoá
 • 신고할 물건 [sin:gohal mulgeon]có hàng gì cần khai báo
 • ~이 [~i]yếu tố đứng sau danh từ để tạo thành chủ ngữ
 • 있습니까? [isseumnikka?]có / ở (được dùng khi hỏi)
 • 있습니다 [isseumnida]có / ở (được dùng khi trả lời)
 • 관세를 내야 합니까?

  [Gwansereul neya hamnikka?]

  Tôi có phải nộp thuế không?

 • listen
 • 네, 내야 합니다.

  [Ne, neya hamnida]

  Có, anh phải nộp.

 • listen
 • 아니요, 안 내셔도 됩니다.

  [Aniyo, an nesyeodo doemnida]

  Không, anh không cần nộp.

 • listen
 • 이것은 무엇입니까?

  [Igeoseun mu:eosimnikka?]

  Cái này là cái gì?

 • listen
 • 친구에게 줄 선물입니다.

  [Chingu:ege jul seonmurimnida.]

  Là quà tặng cho bạn

 • listen
 • 됐습니다. 안녕히 가십시오.

  [Dwaesseumnida. Annyeong:hi gasipsio]

  Được rồi. Xin chào.

 • listen
 • 감사합니다.

  [Gamsahamnida.]

  Xin cám ơn.

 • listen
 • 신고할 물건이 있습니까?

  [Sin:gohal mulgeoni isseumnikka?]

  Anh có hàng gì cần khai báo không?

 • listen
 • 아니요, 없습니다.

  [Aniyo, eopsseumnida.]

  Không, tôi không có.

 • listen
 • 신고할 물건이 있습니까?

  [Sin:gohal mulgeoni isseumnikka?]

  Anh có hàng gì cần khai báo không?

 • listen
 • 네, 있습니다.

  [Ne, isseumnida]

  Có, tôi có.

 • listen