KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 2. Nhập cảnh

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 한국에 [hanguge]ở Hàn Quốc
 • 언제 [eonje]khi nào / bao giờ
 • ~까지 [~kkaji]đến (đứng sau danh từ)
 • 언제까지 [eonjekkaji]đến bao giờ / đến khi nào
 • 계실 겁니까? [gyesilkkeomnikka?]sẽ ở (được dùng khi hỏi người gặp lần đầu tiên hoặc người nhiều tuổi hơn)
 • 일주일 [iljuil]một tuần
 • [il]một
 • 주일 [juil]tuần
 • 있을 겁니다 [isseulkkeomnida]sẽ ở
 • 한국 [han:guk]Hàn Quốc
 • ~에 [~e]
 • 처음 [cheo:eum]lần đầu tiên
 • 오셨습니까? [osseyosseumnikka?]đã đến à? (được dùng khi hỏi người gặp lần đầu tiên hoặc người nhiều tuổi hơn)
 • [Ne]Vâng
 • 그렇습니다 [geureosseumnida]Đúng vậy
 • 아니요 [Aniyo]Không
 • 두번쨉니다 [dubeonjjaemnida]là lần thứ hai
 • 직업 [jigeob]nghề nghiệp
 • ~이 [~i]yếu tố đứng sau danh từ để tạo thành chủ ngữ
 • 무엇 [mueot]gì / cái gì
 • ~입니까? [~imnikka?]là (được dùng khi hỏi)
 • 무엇입니까? [mueosimnikka?]là gì? / là cái gì?
 • 회사원 [hoesawon]nhân viên công ty
 • ~입니다 [~imnida]là (được dùng khi trả lời)
 • 학생 [haksaeng]học sinh
 • 선생님 [seonsaengnim]giáo viên
 • 한국 [han:guk]Hàn Quốc
 • ~에는 [~eneun]
 • 무슨 [museun]
 • [il]việc / công việc
 • ~로 [~lo]yếu tố đứng sau danh từ khi nói về lý do
 • 무슨 일로 [museun illo]vì việc gì / về việc gì
 • 오셨습니까? [osyeosseumnikka?]đến (được dùng khi hỏi một cách lịch sự)
 • 관광하러 [gwan:gwang:hareo]để du lịch
 • 왔어요 [wasseoyo]đã đến (được dùng khi trả lời)
 • 때문에 [ttaemune]
 • 여권 [yeokkwon]hộ chiếu
 • ~을 [~eul]yếu tố đứng sau danh từ để tạo thành bổ ngữ trong câu
 • 보여 주세요 [boyeo juseyo]Xin cho xem
 • 여기 [yeogi]đây
 • 있습니다 [isseumnida]có / ở
 • 한국에 언제까지 계실 겁니까?

  [Han:guge eonjekkaji gyesilkkeomnikka?]

  Anh sẽ ở Hàn Quốc đến bao giờ ạ?

 • listen
 • 일주일 있을 겁니다.

  [Iljjuil isseulkkeomnida.]

  Tôi sẽ ở trong một tuần.

 • listen
 • 한국에 처음 오셨습니까?

  [Han:guge cheo:eum osseyosseumnikka?]

  Anh đến Hàn Quốc lần đầu à?

 • listen
 • 네, 그렇습니다.

  [Ne, geureosseumnida.]

  Vâng, đúng vậy.

 • listen
 • 아니오, 두 번쨉니다.

  [Anio, dubeonjjaemnida.]

  Không, đây là lần thứ hai.

 • listen
 • 직업이 무엇입니까?

  [Jigeobi mueosimnikka?]

  Nghề nghiệp là gì?

 • listen
 • 회사원입니다.

  [Hoesawonimnida.]

  Tôi là nhân viên công ty.

 • listen
 • 한국에는 무슨 일로 오셨습니까?

  [Han:gugeneun museun illo osyeosseumnikka?]

  Anh đến Hàn Quốc để làm gì?

 • listen
 • 관광하러 왔어요.

  [Gwan:gwang:hareo wasseoyo.]

  Tôi đi du lịch.

 • listen
 • 일 때문에 왔어요.

  [Il ttaemune wasseoyo.]

  Tôi sang làm việc.

 • listen
 • 여권을 보여 주세요.

  [Yeokkwoneul boyeo juseyo]

  Xin cho xem hộ chiếu.

 • listen
 • 여기 있습니다.

  [yeogi isseumnida]

  Đây ạ

 • listen