KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 1. Hội thoại cơ bản

Từ vựng và cách diễn đạt
 • 미안해 [Mianhae]Xin lỗi (đối với người thân hoặc người ít tuổi hơn)
 • 괜찮아 [Gwaenchana]Không sao (đối với người thân hoặc người ít tuổi hơn)
 • 고마워 [Gomaweo]Cảm ơn (đối với người thân hoặc người ít tuổi hơn)
 • 아니에요 [Anieyo]Không có gì / Không
 • 안녕 [Annyeong]Chào (đối với người thân hoặc người ít tuổi hơn)
 • 안녕하십니까 [Annyeonghasimnika]Xin chào (câu chào lịch sự nhất)
 • 안녕 [Annyeong]'bình an' hoặc ‘mạnh khỏe’
 • 안녕히 [Annyeonghi]một cách bình an
 • 응/어 [Eung/Eo]
 • 아니 [Ani]Không / Không phải (đối với người thân hoặc người ít tuổi hơn)
 • 미안합니다/죄송합니다

  [Mianhamnida/Joesong-hamnida]

  Xin lỗi (khi mắc lỗi)

 • listen
 • 괜찮습니다/괜찮아요

  [Gwaenchansseumnida/Gwaenchanayo]

  Không sao

 • listen
 • 실례합니다

  [Sillyehamnida]

  Xin lỗi (khi làm phiền ai)

 • listen
 • 어서 오세요

  [Eoseo oseyo]

  Xin mời vào

 • listen
 • 고맙습니다/감사합니다

  [Gomapseumnida/Gamsahamnida]

  Xin cảm ơn

 • listen
 • 천만에요

  [Cheonmaneyo]

  Không có gì

 • listen
 • 안녕하세요

  [Annyeong-haseyo]

  Xin chào

 • listen
 • 안녕히 계세요

  [Annyeong-hi gaseyo]

  ‘Xin chào’ hoặc ‘Tạm biệt’(được dùng để chào người đi)

 • listen
 • 안녕히 가세요

  [Annyeong-hi gaseyo]

  ‘Xin chào’ hoặc ‘Tạm biệt’(được dùng để chào người đi)

 • listen
 • 네 / 예

  [Ne / ye]

  Vâng

 • listen
 • 아니요

  [Aniyo]

  Không / Không phải

 • listen
 • 여보세요

  [Yeoboseyo]

  Alô (Khi nghe điện thoại)

 • listen